مطالعه ی گرامر در سطح جمله

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به نحوه مطالعه ی گرامر در سطح جمله و نکات پیرامون آن می پردازد. در این مطلب تقریبا به تمامی نقش های دستئری برای درک یک جمله کامل اشاره می شود.

مطالعه ی گرامر در سطح جمله
مطالعه ی گرامر در سطح جمله

پس مطالعه ی گرامر در سطح جمله چگونه باید انجام شود؟

۱

بیاموزید که چگونه جمله ای بنیادین بسازید. در کمترین حالت هر جمله شامل یک فاعل و یک فعل است. جمله ای که هرکدام از اینها را نداشته باشد، تکه جمله است و نامناسب محسوب می شود.

  • فاعل معمولاً یک اسم یا ضمیر است و عمل توسط یک فعل منتقل می شود.
  • مثال درست: The dog ran.
  • در نظر داشته باشید که فاعل به حروف مورّب نشان داده شده و فعل با حروف درشت نوشته شده است.
  • مثال نادرست: Yesterday afternoon
  • پس از تسلط بر این قالب بنیادین جملات خود را به صورت های پیچیده تر وسعت دهید.

۲

تفاهم درست بین فاعل و مفعول را حفظ کنید. هر دوی فاعل و فعل در جمله باید صورتی مشترک را داشته باشند. شما نمی توانید از فعل مفرد با فاعل جمع استفاده کنید: یک فاعل جمع باید فعلی جمع داشته باشد.

  • مثال درست: Theyare at school
  • مثال نادرست: Theyis at school
  • وقتی دو فاعل جمع با کلمه ی and به هم متصل می شوند (he and his brother)، فاعل به جمع تبدیل می شود. وقتی با or یا nor متصل می شوند، فاعل مفرد است.
  • اسمهای جمع مانند family یا team حکم اسامی مفرد را دارند و نیازمند فعل مفرد هستند.

۳

جملات مرکب. جملات مرکب راحت ترین جملاتی هستند که بعد از جملات بنیادین باید بر آنها مسلط شوید. از حرف ربط برای اتصال دو فکر مرتبط و ساخت یک جمله ی واحد استفاده کنید، به جای اینکه از دو جمله ی جداگانه استفاده کنید.

به جای: The dog ran. He was fast.

بگویید: The dog ran and he was fast

به جای: We looked for the missing book. We could not find it.

بگویید: We looked for the missing book because we could not find it.

۴

  • استفاده از عبارات شرطی را تمرین کنید. یک جمله ی شرطی موقعیتی را توصیف می کند که در آن یک قسمت از جمله فقط موقعی درست است که قسمت دیگر هم درست باشد. به آن ها جملات ‘if, then’ هم گفته می شود، اما وقتی جمله نوشتاری باشد لغت ‘then’ همیشه نمی آید‌.