تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی Subject verb agreement

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به قوانین تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی Subject verb agreement اشاره می کند. این مبحث برای سطح متوسط به بالا است اما بسیار مهم است. پس حتما آن را به خوبی مطالعه کنید.

تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی Subject verb agreement

اما تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی Subject verb agreement را ببینید:

قوانین چیست؟

۱- فاعل ها و فعل ها باید در تعداد مطابقت داشته باشند. این قانونی بنیادی است که پس زمینه ی مفهوم را شکل می دهد.

The dog growls when he is angry. The dogs growl when they are angry.

سگ موقعی که عصبانی است، خرناس می کشد. موقعی که سگ ها عصبانی هستند، خرناس می کشند.

۲- لغاتی که بین فاعل و فعل می آیند نباید شما را گیج کنند؛ آن ها روی مطابقت اثری ندارند.

The dog, who is chewing on my jeans, is usually very good.

سگی که در حال جویدن شلوار جین من است معمولاً سگ خیلی خوبی است.

۳- عبارات حرف اضافه ی بین فاعل و فعل معمولاً روی مطابقت اثری ندارند.

The colors of the rainbow are beautiful.

رنگ های رنگین کمان زیبا هستند.

۴- موقعی که جملات با“there” یا“here,”  شروع می شوند، فاعل همیشه بعد از فعل قرار می گیرد، پس باید دقت کنید که آن را به درستی تشخیص دهید.

There is a problem with the balance sheet. Here are the papers you requested.

ترازنامه مشکل دارد. کاغذهایی که درخواست کرده بودید این جا هستند.

۵- فاعل ها همیشه قبل از افعال سوالی نمی آیند. مطمئن شوید که قبل از تصمیم برای استفاده ی حالت فعلی مناسب، فاعل را به درستی تشخیص دهید.

Where are the pieces of this puzzle?

تکه های این پازل کجا هستند؟

۶- اگر دو فاعل توسط “and” به هم متصل شده اند، به طور بارزی مستلزم فعل جمع هستند.

The cow and the pig are jumping over the moon.

گاو و خوک خیلی خوشحال هستند.

۷- اگر دو فاعل توسط “and” جدا شده باشند و به شخص یا شیء مشابهی رجوع کنند، فعل مفرد است.

Red beans and rice is my mom’s favorite dish.

لوبیا قرمز و برنج غذاهای مورد علاقه ی مادرم هستند.

۸- اگر یکی از لغات “each”، “every”، یا “no” قبل از فاعل بیاید، فعل مفرد است.

No smoking or drinking is allowed. Every man and woman is required to check in.

سیگار کشیدن یا نوشیدن در این مکان ممنوع است. هر مرد و هر خانمی باید نام نویسی کند.

۹- اگر هر دوی فاعل ها مفرد باشند و توسط لغات “or”، “nor”، “neither/nor”، “either/or” و “not only/but also” به هم مرتبط شده باشند، فعل مفرد است.

Jessica or Christian is to blame for the accident.

جسیکا یا کریستین مقصر این تصادف است.

۱۰- تنها موقعی که مفعول حرف اضافه روی تصمیم گیری درباره ی جمع یا مفرد بودن حالات فعل سازنده است موقعی است که اسم و ضمایر فاعلی مانند “some”، “half”، “none”، “more” یا “all” قبل از عبارت حرف اضافه می آیند. در این جملات، مفعول حرف اضافه حالت فعل را مشخص می کند.

All of the chicken is gone. All of the chickens are gone.

تمام جوجه ها رفتند.

۱۱- حالت فعل مفرد معمولاً برای واحدهای اندازه گیری یا زمان استفاده می شود.

Four quarts of oil was required to get the car running.

برای حرکت ماشین یک چهارم روغن لازم بود.

۱۲- اگر هر دوی فاعل ها جمع باشند و توسط لغات “or”، “nor”، “neither/nor”، “either/or” و “not only/but also” مرتبط شوند، فعل جمع است.

Dogs and cats are both available at the pound.

هم سگ ها و هم گربه ها در آغل هستند.

۱۳- اگر یک فاعل مفرد و یکی جمع باشد و لغات توسط “or”، “nor”، “neither/nor”، “either/or” و “not only/but also” مرتبط شوند، شما از حالت فعلیِ فاعلی استفاده می کنید که به فعل نزدیک ترین است.

Either the bears or the lion has escaped from the zoo. Neither the lion nor the bears have escaped from the zoo.

یا خرس ها و یا شیر از باغ وحش فرار کرده است. نه شیر و نه خرس ها از باغ وحش فرار نکرده اند.

۱۴- ضمایر نکره معمولاً فعلشان مفرد است.

Everybody wants to be loved.

همه می خواهند دوست داشته شوند.

۱۵- به جز ضمایر “few”، “many”، “several”، “both”، “all” و “some” که همیشه حالت جمع می گیرند.

Few were left alive after the flood.

بعد از سیل افراد کمی زنده ماندند.

۱۶- اگر دو مصدر توسط “and” جدا شده باشند، حالت جمع فعل را می گیرند.

To walk and to chew gum require great skill.

پیاده روی و جویدن آدامس مستلزم مهارت زیادی هستند.

۱۷- موقعی که اسم فعل ها به عنوان فاعلِ یک جمله استفاده می شوند، حالت مفرد فعل را می گیرند؛ اما، موقعی که آن ها توسط “and” مرتبط می شوند، حالت جمع فعل را می گیرند.

Standing in the water was a bad idea. Swimming in the ocean and playing drums are my hobbies.

ایستادن در آب ایده ی بدی بود. شنا کردن در اقیانوس و درام زدن سرگرمی های من هستند.

۱۸- اسامی جمع مانند “herd”، “senate”، “class” و “crowd” معمولاً حالت مفرد فعل را می گیرند.

The herd is stampeding.

گله رم کرده است.

۱۹- عناوین کتاب، فیلم، رمان و غیره مفرد تلقی می شوند و فعل مفرد می گیرند.

The Burbs is a movie starring Tom Hanks.

Burbs   اسم فیلمی با بازی تام هنکس است.

۲۰- قانون آخر – به یاد داشته باشید که فقط فاعل روی فعل اثر دارد!

برای مثال های بیش تر، مثال های مطابقت فاعل و فعل را بررسی کنید.

برای آموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.