بهترین سایت آموزش زبان اسپانیایی

بهترین سایت آموزش زبان اسپانیایی

بهترین سایت ها برای آموزش زبان اسپانیایی

همیشه از ما در مورد یک سایت خوب برای اموزش زبان اسپانیایی سوال می شود. ما سعی می کنیم در این مقاله  بهترین سایت آموزش زبان اسپانیایی از دید ما بیان شده است.

بسیاری از این سایت های آموزشی زبان علاوه بر زبان اسپانیایی بسیاری از زبان های دیگر را در لیست آموزشی خود دارند.

البته رفتن به موسسات زبان و آموزش در کلاس و هم چنین بودن در محیط  کشور های اسپانیایی زبان و زندگی با افراد اسپانیایی زبان تاثیر بسیار زیادی در آموزش زبان اسپانیایی دارد اما این سایت ها نیز می توانند کمک بسیار مهمی در مسیر یادگیری زبان اسپانیایی باشند.

سایت های زیر از نظر یادگیری اسپانیایی بیان شده اند و الویتی از نظر ترتیب ندارند:

Online Spanish Help

Visual Link Spanish

Live Mocha

Busuu

Vocabulix

Lingus TV

Panfu (سایتی مناسب برای یادگیری اسپانیایی برای کودکان)

Study Spanish

Hello World Spanish