موارد استفاده از زمان های افعال در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به موارد استفاده از زمان های افعال در زبان انگلیسی اشاره می کند که بسیار می تواند برای زبان اموزان مفید باشد. حتما این بحث گرامری زبان انگلیسی را خب مطالعه کنید.

اما موارد استفاده از زمان های افعال در زبان انگلیسی را با هم ببینیم:

موارد استفاده از زمان های افعال در زبان انگلیسی
موارد استفاده از زمان های افعال در زبان انگلیسی

۱- استفاده از زمان حال ساده
زمان حال ساده است که شما اغلب از آن استفاده می‌کنید. این زمان موقعی استفاده می‌شود که شما در حال صحبت درباره‌ی چیزی هستید که همان لحظه‌ای که آن را توصیف می‌کنید اتفاق می‌افتد – نه قبل و بعد از آن.
برای مثال:
‘She cooks in her kitchen.’
شما همچنین می توانید برای توصیف چیزی که به طور مداوم انجام می شود از زمان حال ساده استفاده کنید.
برای مثال:
‘The train takes a detour every Thursday.’

۲- استفاده از زمان حال استمراری
زمان حال استمراری موقعی استفاده می‌شود که شما در حال صحبت درباره‌ی چیزی هستید که در لحظه‌ی حال اتفاق می‌افتد – اما در ادامه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
به جای استفاده از زمان حال ساده، شما از فرمت حال فعل ‘to be’ استفاده می ‌کنید و بعد از آن فعل را با پسوند ‘-ing’ در آخر می‌آورید.
برای مثال:
‘I am driving to work.’
شما همچنین می توانید از حال استمراری برای صحبت درباره ی فعالیتی که برای آینده ی نزدیک برنامه‌ریزی کرده‌اید، استفاده کنید.
برای مثال:
‘They’re flying in tomorrow evening.’

۳- استفاده از زمان گذشته ی ساده
اگر شما درباره ی چیزی صحبت می کنید که در گذشته اتفاق افتاده است، این همان زمانی است که به احتمال زیاد باید از آن استفاده کنید. موقعی استفاده می شود که چیزی در گذشته انجام شده و در مرحله ای مشخص متوقف شده است.
برای مثال:
‘The car broke down after they crossed the bridge.’

۴- استفاده از زمان ماضی بعید
این روشی دیگر برای صحبت درباره‌ی گذشته است – اما برخلاف زمان گذشته‌ی ساده، از این زمان برای توصیف چیزی استفاده می‌شود که قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است، که آن هم در گذشته روی داده است.
فرمول ساختن آن این است که شما بعد از ‘had’ اسم مفعول را می آورید.
برای مثال:
‘He had never studied art before he came to college.’

۵- استفاده از ماضی بعید استمراری
از این زمان مانند زمان حال استمراری برای توصیف چیزی استفاده می شود که در گذشته شروع شد و برای مدتی ادامه پیدا کرد.
مدت زمانش مهم نیست – خواه برای چند دقیقه بوده باشد یا چند سال، شما همچنان از این زمان استفاده خواهید کرد.