تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یک بحث گرامری نسبتا مهم در زبان انگلیسی اشاره می کند. تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی یکی از مواردی است که معمولا زبان آموزان را سر در گم می کند. با ما همراه باشید تا نتیجه مناسب را از مبحث بگیرید.

تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی
تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی

تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی چیست؟

واژه ای برای تطابق صحیح فاعل و فعل در یک جمله است ( راه دیگری برای گفتن این است که فاعل و فعل با هم کنار می آیند). انگلیسی دارای تعداد اندکی فعل است و تنها چیزی که زبان آموزان واقعا باید نگران آن باشند  s پایان دهنده به زمان حال ساده است. به عنوان مثال بیایید نگاهی به کلمه ی work بیاندازیم:

اول شخص: I work                                  We work

دوم شخص: You work                                            You work

سوم شخص:   He works/She works/It works                     They work

می بینید که  –s در سوم شخص مفرد مورد نیاز است. باید اینطور باشد:

My father works in a bank. My mother drinks green tea for breakfast every day. Oil floats on water.

البته، همین قاعده زمانی اعمال می شود که سوم شخص یک ضمیر باشد. بنابراین باید بگوئید:

He works in a bank. She drinks green tea for breakfast everyday. It floats on water.

شما همچنین باید -s را در جملاتی که ضمایر نسبی دارند به یاد بسپارید. بنابراین برای مثال باید اینگونه باشد:

Do you know the man who lives in the next apartment?

A carnivore is an animal that eats other animals.

هنگامی که فعل به صورت کمکی بکار می رود، استفاده از -s را فراموش نکنید.

Does your mother like English food? She has forgotten her homework again.

اغلب زبان آموزان هنگامی که اسم بطورغیرمنتظره ای مفرد یا جمع است، در تطابق اشتباه می کنند. برای مثال، every day، news و data مفرد هستند، در حالیکه people، police و Jeans جمع اند:

  • Where is everybody going?
  • The news was bad.
  • The data is too old to be useful.
  • The police are looking for the killer.
  • Most people want to be rich.
  • Your trousers are too tight!

اشتباهات مشابه از تطابق بین این اسامی و ضمایر آنها رخ می دهد. باید اینطور باشد:

  • Do you want to hear the news? It’s very good!
  • You need to buy some new jeans. Those are too tight!
  • The police? They are never here when you need them.