روش های گفتن very good در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روش های گفتن very good در زبان انگلیسی اشاره می کند. این کلمات را برای غنی تر کردن زبان انگلیسی خود استفاده کنید.

روش های گفتن very good در زبان انگلیسی
روش های گفتن very good در زبان انگلیسی

به روش های گفتن very good در زبان انگلیسی توجه نمایید:

آیا از گفتن این که بگویید چیزی ‘good’ یا ‘very good’ است خسته شده اید؟ آرزو نمی کردید که کاش راه دیگری برای تاکید روی این موضوع‌ که چیزی خوب است، وجود داشت؟ خب، اگر این معمای غیر قابل حل شما است، به جای درستی مراجعه کرده اید!

استفاده از لغات جدید در انگلیسی به شما کمک می کند تا دانش و اعتماد به نفس خود را ارتقا دهید و انگلیسی را روان صحبت کنید.

به ۵ روش بسیار متفاوت برای بیان این که چیزی بسیار خوب است دقت کنید:

great- awesome- fantastic- excellent- superb

Great

از این صفت برای توصیف هم مردم و هم اشیا استفاده می شود.

مثال ها:

  • My parents finally got me a new skateboard for my birthday.

That’s great! When shall we try it out?

Awesome

لغت ‘awesome’ به معنی انگیزه دادن یا نشان دادن است و awe مدتی طولانی است که در لغت نامه ی انگلیسی وجود دارد. امروزه، با این حال، به شیوه ای متداول تر به عنوان لغت عامیانه استفاده می شود تا چیزی عالی یا بارز را توصیف کند. این لغت با این مفهوم در انگلیسی آمریکایی رایج تر است و در انگلیسی بریتانیا کم تر استفاده می شود.

مثال ها:

  • Wow, that was a totally awesome movie! I can’t wait for the sequel!

Fantastic

لغت ‘fantastic’ غیر رسمی ‌است.

  • Her first film was good but the second one was fantastic!

Excellent

ما با استفاده از لغات ‘excellent’ اغلب می گوییم شخصی بسیار خوب است یا کیفیت چیزی بالا است. در جواب به سوال شخصی که می پرسد ‘حال شما چه طور است؟’ استفاده می‌شود تا نشان دهید که شما درباره ی مساله ای خوشحال هستید یا حالتان بسیار خوب است.

مثال ها:

  • How are hou today, Tom?
  • Excellent! I went for a run this morning and I feel great.

Superb

همان طور که مشاهده می کنید، لغت ‘superb’ با لغت super شروع می شود، و این به یاد داشتنش‌ را برای شما بسیار راحت تر می کند. چیزی درخشان یا فوق العاده خوب را توصیف می کند.

مثال ها:

  • He is a superb football player.