ایام هفته در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ایام هفته در زبان اسپانیایی را برای کسانی که به آن نیاز دارند بیان می کند. در کشور های اسپانیایی زبان همانند کشور های انگلیسی زبان هفته با روز دوشنبه شروع می شود:

Lunes دوشنبه

Martes سه شنبه

Miercoles چهارشنبه

Jueves پنج شنبه

Viernes جمعه

Sabado شنبه

Domingo یکشنبه

ایام هفته در زبان اسپانیایی
ایام هفته در زبان اسپانیایی

در نظر داشته باشید که اگرچه ما در بالا ایام هفته در زبان اسپانیایی را با حروف  بزرگ شروع کردیم ، ولی در جمله همه آنها با حروف کوچک شروع می شوند.

از نظر گرامری تمامی اسامی روزهای هفته در زبان اسپانیایی مذکر هستند و با حرف تعریف مذکر یعنی El آورده می شوند.

حرف تعریف El به معنی ” در ” معنی می شود.

اگر بخواهیم ایام هفته در زبان اسپانیایی را جمع ببندیم ، تغییری نخواهند کرد و فقط حرف تعریف جمع بسته خواهد شد.

El Lunes دو شنبه

Los lunes دو شنبه ها

El martes سه شنبه

Los martes سه شنبه ها

برای توضیح اینکه امروز چه روزی است از Ser استفاده می شود که همانند فعل To be در زبان انگلیسی است.

Que dia es hoy?

امروز چند شنبه است؟

Hoy es lunes

امروز دوشنبه است.

بد نیست کلماتی را که می تواند با ابام هفته به زبان اسپانیایی مربوط باشند نیز یاد بگیرید.

La fecha

تاریخ

La semana

هفته

Hoy

امروز

Manana

فردا

Ayer

دیروز

Anoche

امروز

Pasado manana

چس فردا

El fin de semana

آخر هفته

Todos los dias

هر روز

El martes que viene

سه شنبه آینده

تلاش کردیم  در این مطلب کوتاه تقریبا اطلاعات مفیدی را که برای بیان روز ها و تاریخ ها در زبان اسپانیایی نیاز داشتید برایتان بیان کنیم. برای شرکت در کلاس های اسپانیایی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و  از تاریخ های برگزاری کلاس ها اطلاع پیدا کنید.