زمان فعل در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به یک سوال اساسی در حوزه گرامر زبان انگلیسی می پردازد. زمان فعل در زبان انگلیسی چیست؟ شیوه‌ای مبتنی بر فعل است که برای نشان دادن زمان و گاهی اوقات، استمرار یا کامل بودنِ یک عمل یا حالت به‌کار می‌رود.

زمان فعل در زبان انگلیسی چیست؟
زمان فعل در زبان انگلیسی چیست؟

زمان فعل در زبان انگلیسی چیست؟

مفهوم زمان فعل یا Verb Tense در انگلیسی روشی است برای اشاره به زمان وقوع فعل در گذشته، حال و آینده. بسیاری از زبان‌ها از آن برای صحبت درباره‌ی زمان استفاده می‌کنند. سایر زبان‌ها اصلاً هیچ مفهومی مرتبط با آن ندارند اما در عینحال همچنان می‌توانند با بهره‌گیری از روش‌های دیگر درباره‌ی زمان صحبت کنند.

پس ما با استفاده از زمان فعل درباره‌ی زمان وقوع آن در انگلیسی صحبت می‌کنیم. اما:

  • همچنین می‌توانیم بدون به‌کارگیری زمان فعل درباره‌ی زمان صحبت کنیم (مثلاً ترکیب going to ساختاری مخصوص برای صحبت کردن درباره‌ی آینده است. اما زمان فعل به حساب نمی‌آید.)
  • یک زمان فعل لزوماً همیشه درباره‌ی یک زمان صحبت نمی‌کند (به‌طور مثال می‌توانیم از زمان حال یا حتی زمان گذشته برای صحبت درباره‌ی آینده استفاده کنیم.)

این نکته را در نظر بگیرید که بسیاری از دستور زبان نویسان این دیدگاه را دارند که تنها دو زمان برای افعال در زبان انگلیسی وجود دارد: زمان حال و زمان گذشته. به این خاطر است که ما آن دو زمان را به تنهایی با فعل می‌سازیم؛ he walks, he walked. آن دستور زبان نویسان افعال

will walk, is walking یا has walked را زمان فعل به‌حساب نمی‌آورند چرا که به تنهایی از فعل walk ساخته نشده‌اند. کتاب‌ها و آموزگاران Efl برای دانش‌آموزان زبان انگلیسی همه‌ی این ساختارها را زبان فعل در نظر می‌گیرند. ما هم در کلاس‌های خود همین کار را می‌کنیم.

ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن دو جزء اصلی بسیاری از افعال انگلیسی یعنی زمان و وجه، درباره‌ی زمان صرف آن‌ها صحبت کنیم. به زبانی ساده:

زمان موارد زیر را توصیف می‌کند:

  • گذشته: پیش از الان.
  • حال: الان، یا هر زمانی که الان را شامل شود.
  • آینده: پس از الان.

وجه می‌تواند:

  • نمود استمراری: عمل کامل نشده.

نمود استمراری زمان افعال استمراری یا ادامه‌دار را تولید می‌کند: گذشته‌ی استمراری، حال استمراری، آینده‌ی استمراری.

  • نمود کامل شده: عمل یا حالت تکمیل شده.

این نمود زمان کامل افعال را ایجاد می‌کند: گذشته‌ی کامل، حال کامل، آینده‌ی کامل.