حرف تعریف در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یک سوال را مورد بررسی قرار می دهد : حرف تعریف در زبان انگلیسی چیست؟ شاید کمی گیج کننده باشد اما باور کنید این مبحث بسیار ساده تر از آن است که فکر می کنید.

حرف تعریف در زبان انگلیسی چیست؟
حرف تعریف در زبان انگلیسی چیست؟

اما حرف تعریف در زبان انگلیسی چیست؟

حرف تعریف چیست؟

حروف تعریف لغاتی هستند که یک اسم را به عنوان خاص یا عام تعریف می کنند. مثال های زیر را در نظر بگیرید:

After the long day, the cup of tea tasted particularly good.

ما با استفاده از حرف تعریف the نشان داده ایم که یک روز مخصوص بود که طولانی بود و یک فنجان چای مخصوص بود که طعم خوبی داشت.

After a long day, a cup of tea tastes particularly good.

ما با استفاده از حرف اضافه ی a یک جمله ی کلی ساخته ایم و این مفهوم را رساندیم که هر فنجان چای بعد از هر روزی که طولانی باشد طعم خوبی دارد‌.

انگلیسی دو نوع حرف تعریف دارد: معرفه و نکره. حالا بیایید آن ها را جزئی تر مورد بحث قرار دهیم.

حرف تعریف معرفه

حرف تعریف معرفه لغت the است. آن معنای یک اسم را به یک چیز مشخص محدود می کند. برای مثال، احتمال دارد که دوست شما بپرسد، ‘Are you going to the party this weekend?’ حرف تعریف معرفه به شما می گوید که دوستتان درباره ی آن مهمانی مخصوصی صحبت می کند که هر دوی شما از آن آگاه هستید. حرف تعریف معرفه می تواند با اسامی مفرد، جمع، یا غیر قابل شمارش استفاده شود. تعدادی مثال از حرف تعریف معرفه در زیر آورده شده است که در متن استفاده شده اند:

Please give me the hammer.

Please give me the red hammer; the blue one is too small.

Please give me the nail.

حرف تعریف نکره

حرف تعریف نکره دو حالت دارد. لغت a قبل از لغتی می آید که با یک حرف بی صدا شروع می شود. لغت an قبل از لغتی می آید که با یک حرف صدادار شروع می شود. حرف تعریف نکره نشان می دهد که یک اسم به جای رجوع به یک ایده ی مشخص به ایده ای عمومی رجوع می کند. برای مثال، احتمال دارد که شما از دوست خود بپرسید، ‘Should I bring a gift to the party?’ دوستتان خواهد فهمید که شما درباره ی نوع مشخصی از هدیه یا مورد مشخصی صحبت نمی کنید. دوست شما دد جواب می گوید، ‘I am going to bring an apple pie’. حرف تعریف نکره دوباره در این جا نشان می دهد که او درباره ی یک پای سیبِ مشخص صحبت نمی کند.