آیا بهترین روش برای یادگیری زبان رفتن به یک کشور خارجی است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز یک افسانه در آموزش زبان را مورد تقد قرار می دهد. آیا بهترین روش برای یادگیری زبان رفتن به یک کشور خارجی است؟ همانطور که در اول این متن اشاره شد این تنها یک افسانه است و به هیچ وجه درست نیست. اما چرا؟ در ادامه خواهید فهمید.

آیا بهترین روش برای یادگیری زبان رفتن به یک کشور خارجی است؟
آیا بهترین روش برای یادگیری زبان رفتن به یک کشور خارجی است؟

پس آیا بهترین روش برای یادگیری زبان رفتن به یک کشور خارجی است؟

مردم زیادی به نظر می رسد این طور فکر می‌کنند که بودن در یک کشور خارجی به این معنا است که شما به طور خودکار زبان آن کشور را به خوبی فرامی گیرید. شاید برجسته ترین مردمی که به این ‘حقیقت عام’ باور دارند، والدینی اروپایی هستند که برای فرستادن بچه های خود به مدارس زبان در انگلیس پول زیادی خرج می کنند، و انتظار دارند وقتی که برمی گردند انگلیسی را سلیس صحبت کنند.

حقیقت:
بیش تر مهاجران در آمریکا انگلیسی را خیلی خوب صحبت نمی کنند، حتی بعد از ۲۰ سال زندگی در آن جا. خیلی از آن ها سال ها است که همان اشتباهات پایه ای را مرتکب می شوند – برای مثال، گفتن چیزهایی مانند ‘He make tea?’ به جای ‘Did he make tea?’ یا گفتن ‘I help you’ به جای ‘I will help you’. آن ها به طور رایج با لهجه ی غلیظی صحبت می کنند، که باعث می شود بقیه سریع آن ها را در طبقه ی آسیایی، لاتین، روس و غیره بگذارند.

دلیلی که مهاجران در مورد گرامر و تلفظ خود هیچ کاری نمی کنند این است که فشار کمی برای انجام این کار وجود دارد. علی رغم اشتباهاتشان، مردم دیگر می توانند متوجه صحبت آن ها شوند (گاهی با مقداری تلاش)، و معمولاً برای تصحیح کردن آن ها خیلی مودب هستند.

مثال مهاجران آمریکا این حقیقت را نشان می دهد که خیلی از زبان آموزان آن را شوکه کننده می یابند: این که زندگی در یک کشور خارجی به سادگی باعث نمی شود تا زبان آن کشور را به خوبی صحبت کنید. این شما را مجبور نمی کند تا گرامر خوب، تلفط خوب، یا لغات زیادی بیاموزید، چون بدون آن چیزها هم می توانید کاملا به خوبی از پس زندگی روزانه ی خود برآیید. برای مثال، شما می توانید موقع صحبت به انگلیسی از گفتن تمام حروف تعریف صرف نظر کنید (‘Give me apple’, ‘Watch is not good’) و همچنان بدون داشتن مشکل زیادی قادر باشید تا از آمریکا یا انگلیس خرید کنید.

بودن در یک کشور خارجی فقط شما را مجبور می کند تا آن چه را بیاموزید که برای بقا ضروری است – توانایی فهمیدن زبان روزمره و فقط مهارت های اسپیکینگ کافی برای سفارش پیتزا و برقراری ارتباط با همکاران یا هم کلاسیان خود. به علاوه، بودن در یک کشور خارجی اغلب شما را مجبور می کند تا جملات اشتباه بگویید، چون شما را مجبور می کند تا صحبت کنید، حتی اگر اشتباهات زیادی را مرتکب شوید.